Department Of Languages Achievements

Publications by Mrs. Jeena John, Asst. Professor

01-Mar-2018

Publications by Mrs. Jeena John, Asst. Professor

  1. Aaj Basar Bandh hai, mem chithrith Dalit chethana
  2. Hindi Dalit kahaniyom mem Manavathikar hanan ki Abivykthi
  3. Bhumandalikaran aur Dalit sahithy, Dalit kahani ke sandharbh mem